BDT – ENskilt avlopp

VAD ÄR BDT-AVLOPP?

BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll minus toalettavloppet. Ett annat namn för BDT-vatten är gråvatten.

Rening av BDT-avlopp är aktuellt om du sorterar avloppet. Om toaletterna går till sluten tank eller torrtoalett återstår det övriga BDT-vatten och det behöver också renas. Alla fritidshus med torrtoa behöver alltså även en fungerande BDT-rening.

BDT-avlopp innebär som sagt mindre risk för förorening och smittspridning än om toaletter är kopplade till avloppet. Ändå måste BDT-avlopp genomgå någon form av biologisk behandling.

Läs mer om vad ett BDT-avlopp är på  avloppsguiden.se

Vad är enskilt avlopp?

Oavsett typ av bostad behöver avloppsvatten tas om hand och renas. Är fastigheten inte kopplad till kommunalt avlopps nät är ett enskilt avlopp en lösning. Till skillnad från BDT-avlopp kan det enskilda avloppet också ta hand om WC-vatten. Ett fullt fungerande enskilt avlopp i sin enklaste form består av en slamavskiljare och efterföljande biologisk rening, vilket kan bestå av en  infiltrations– eller  markbäddsanläggning. Alternativt en  biobädd där hela reningsprocessen är inbyggd i en tank.

Att bara ha slamavskiljare är idag olagligt. Saknar du de efterföljande reningsstegen släpps orenat vatten ut direkt i naturen, vilket kan vara skadligt för både natur, djur och människor. Lagkraven idag kräver mer än enbart en slamavskiljare eller en trekammarbrunn.

Läs mer om vad ett enskilt avlopp är på fann.se


Fastighetsägarens ansvar

Miljöbalken kap. 2

Ansvaret för att BDT-anläggningen fungerar felfritt ligger alltså helt på fastighetsägaren enligt kapitel 2 i Miljöbalken. Här gäller så kallad omvänd bevisbörda, det vill säga att det är upp till fastighetsägaren att visa att anläggning fungerar utan att medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det åligger med andra ord inte kommunen eller någon annan myndighet att påvisa att en BDT-anläggning har kvalitets- eller funktionsbrister.

Kunskapskrav

Lagen innefattar även ett kunskapskrav, vilket innebär att fastighetsägaren ska ha den kunskap som krävs för att sköta anläggningen och kontrollera att den fungerar som den ska.

Miljöbalkens övergripande synsätt att resurser ska ingå i ett kretslopp, det så kallade kretsloppskravet, innebär att en kommun kan bestämma att restprodukter från BDT-avlopp ska transporteras till återvinning.

Som restprodukter räknas främst slam från en slamavskiljare, 6 (10) filterrens eller innehåll från din slutna tank för avloppsvatten. Det är dock ovanligt att BDT-vattnet leds ut till en sådan.

funktion

Om en fastighetsägare inte kan visa att ett BDT-avlopp uppfyller kraven på funktion och rening, kan kommunen kräva att det åtgärdas eller byts ut, vilket kan kosta mellan 50 000–200 000 kronor. Ofta får fastighetsägaren cirka två år på sig för detta.

Om avloppet inte åtgärdas inom tidsgränsen utdöms ett vite, ofta till betydande belopp. Det förekommer fall där vitet uppgått till 50 000 kronor och mer.

Ovan information kommer från Villaägarnas riksförbund och publikation ”BDT-avlopp – Skiftande villkor och höga kostnader”. 

Läs hela publikationen här!

vi finns med dig hela vägen

Vi hjälper till med hela processen från början till slut. Vid större projekt med flertalet anläggningar finns möjlighet att anordna informationsmöte med representant från vald leverantör på plats.

Mörtvik AB har inlett ett samarbete med Topas Vatten och Fann VA Teknik. Vi bred erfarenhet av att anlägga och installera enskilda avlopp och BDT-avlopp. Vi finns med dig hela vägen från planering och projektering till slutbesiktning och driftskontroll. Vi är din kontakt genom hela processen och hjälper till med både ansökan till kommun samt all kontakt med leverantörerna. Allt för att hela projektet ska gå så smidigt och snabbt som möjligt. 

 

Vår process för Enskilda avlopp och bdt-avlopp

Före första spadtaget

Vi kommer ut till dig och tittar på er fastighet och tomt. Under detta möte pratar vi igenom förutsättningar och ser över hur vi bäst kan planera anläggningen och arbetet. 

Är ni fler grannar som gått ihop i ett större projekt kan det också vara aktuellt med ett informationsmöte där representanter från vald leverantör närvarar och berättar om anläggningen och deras produkter. 

Du får ett förslag och utförlig offert på hela projektet att gå genom innan vi sätter igång. Vi offererar alltid ett fast pris där allt ingår. Det enda vi reserverar oss för är om vi stöter på berg eller får problem med fall på grund av terrängen. 

Under projektets gång

Efter godkänd offert påbörjar vi arbetet med att göra en ansökan till kommunen. Vänligen notera att avgiften till kommunen inte ingår i vårt pris – den betalas av dig. Först när ansökan är godkänd av din kommun kan vi påbörja arbetet. 

Nu kan du luta dig tillbaka. Vi beställer hem allt material samt grus och schaktmassor till din fastighet så att allt är på plats när vi sätter igång. Vi har egna maskiner och maskinister så vi kan säkerställa att arbetet sköts helt korrekt och enligt plan.

Vi dokumenterar med foton under arbetets gång. 

Innan vi lämnar

Besiktningsprocessen av anläggningen ser lite olika ut beroende på kommun – självklart hjälper vi till med detta. När anläggningen är besiktigad och godkänd kan den tas i drift.

Då informeras också renhållningsförvaltningen via den entreprenörsrapport som vi skickat in till kommunen. 

Innan vi lämnar får du en tydlig instruktion av hur anläggningen fungerar. Det sista vi gör är sätta din nya anläggning i drift!

Det är inga problem att anlägga enskilt avlopp och BDT avlopp vintertid. Det är snarare en fördel då våra maskiner gör betydligt mindre skada på övrig trädgård.

Frågor och funderingar gällande enskilt avlopp!?